Transport statistics, February 2019

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Shkurt 2019 është 311 mijë ton, duke u ulur 9,8%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018.
Në dymujorin e parë 2019, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 607 mijë ton, duke u ulur me 6,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018.
Volumi i mallrave të transportuara me hekurudhë është 1.264 mijë ton-kilometër, duke u rritur me 91,3 %, krahasuar me Shkurt 2018.
Në dymujorin e parë 2019, ky volum është 2.513 mijë ton-kilometër, duke u rritur me 76,7 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018.

Next Publishing
Transport statistics, March 2019
Contact us
St. Vllazën Huta, Building 35,
Entrance 1, Tirana, ZIP Code 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al