Statistikat e Kulturës - T3 - 2020

Ky publikim përfshin të dhëna mbi numrin e shfaqjeve dhe spektatorëve në institucionet e artit dhe kulturës, të dhëna mbi numrin e vizitorëve në institucionet e trashëgimisë kulturore dhe të dhëna nga biblioteka kombëtare.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al