Statistikat e krimeve dhe drejtësisë penale, 2020

Në këtë publikim, statistikat e krimeve japin informacion mbi veprat penale, autorë të veprave penale, persona të dëmtuar, procedimet penale, persona të pandehur dhe të dhëna mbi të burgosurit.
Vepra penale
Në vitin 2020, janë evidentuar gjithsej 32.736 vepra penale, 7,0 % më pak, krahasuar me vitin 2019.

Publikimi i radhës
Statistikat e krimeve dhe drejtësisë penale, 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al