Burra dhe Gra në Shqipëri, 2022

Publikimi “Burra dhe Gra në Shqipëri” është një publikim me periodicitet vjetor, paraqet të dhëna për fusha të ndryshme të jetës të ndara sipas gjinisë.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al