Njoftim për media - Anketa e Strukturës së të Ardhurave nga Puna, 2018

Anketa e Strukturës së të Ardhurave nga Puna, 2018 (ASAP 2018) është kryer për herë të parë në vitin 2019, sipas Rregulloreve të Këshillit Europian (KE)1. Kjo anketë siguron të dhëna të sakta dhe të harmonizuara mbi të ardhurat nga puna me Shtetet Anëtare të BE-së, të cilat përdoren për politikë-bërje dhe qëllime kërkimore. Rezultatet janë të dobishme edhe për krijimin e një strategjie të mirë për menaxhimin e burimeve njerëzore.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al