Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T1 - 2023

Në tremujorin e parë 2023, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 67,1 %. Gjatë këtij tremujori, numri i të punësuarve gjithsej u rrit me 4,4 %, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2022, dhe është rritur me 0,4 %, krahasuar me tremujorin e katërt 2022.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al