Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T2 - 2022

Në tremujorin e dytë 2022, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 64,4 %. Gjatë këtij tremujori, numri i të punësuarve gjithsej u rrit me 4,3 %, krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2021, dhe me 1,4 %, krahasuar me tremujorin e parë 2022.

Publikimi i radhës
Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T3 - 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al