Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T1 - 2022

Në tremujorin e parë 2022, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është  63,5 %. Gjatë këtij tremujori, numri i të punësuarve gjithsej u rrit me 5,9 %, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2021, dhe me 0,7 %, krahasuar me tremujorin e katërt 2021.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al