Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T4 - 2021

Në tremujorin e katërt 2021, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 62,1 %. Gjatë këtij tremujori, numri i të punësuarve gjithsej u rrit me 2,1 %, krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2020, dhe me 0,1 %, krahasuar me tremujorin e tretë 2021.

Publikimi i radhës
Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T1 - 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al