Njoftim për media - Ndërmarrjet e Huaja në Shqipëri 2017-2019

Publikimi “Ndërmarrjet e huaja në Shqipëri”, përmban informacion mbi  treguesit kryesorë të ndërmarrjeve me pronësi të huaj dhe të përbashkët që operojnë në Shqipëri, për vitet referencë 2017-2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al