Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në ndërmarrje, 2019

Ndërmarrjet që kanë përdorur kompjuter për qëllime pune gjatë vitit 2019, përfaqësojnë 97,5 % të ndërmarrjeve ekonomike, nga 97,3 % që ishte në 2018.

Gjatë vitit 2019, përqindja e ndërmarrjeve të cilat kanë specialist të fushës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit është 23,4 %, nga 22,9 % që ishte në vitin 2018.

Publikimi i radhës
Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në ndërmarrje, 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al