Llogaritë e Flukseve të Materialeve Mjedisore, 2021

Në vitin 2021, lënda e parë e nxjerrë nga burimet e brendshme natyrore, e cila përfaqëson sasinë gjithsej të materialeve që përdoren direkt në ekonomi, është rreth 19,1 milionë tonë, duke shënuar një rritje prej 3,2 %, krahasuar me vitin 2020. Struktura e burimeve të brendshme natyrore, tregon që produktet “minerale jo metalike” zënë rreth 44 %, “biomasa” 39 %, “mineralet metalike” 10 % dhe “materialet e energjisë fosile” 7 % të materialeve gjithsej.

Publikimi i radhës
Llogaritë e Flukseve të Materialeve Mjedisore, 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al