Llogaritë e Flukseve të Materialeve Mjedisore, 2020

Në vitin 2020[1], lënda e parë e nxjerrë nga burimet e brendshme natyrore, e cila përfaqëson sasinë totale të materialeve që përdoren direkt në ekonomi, është rreth 18,5 milionë ton, duke shënuar një rënie prej 15,6 %, krahasuar me vitin 2019.

[1] Të dhënat e publikuara në këtë njoftim për media i referohen vitit të parë të pandemisë COVID-19 dhe si të tilla duhet të lexohen në këtë kontekst.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al