Llogaritë e Flukseve të Materialeve Mjedisore, 2019

Në vitin 2019, lënda e parë e nxjerrë nga burimet e brendshme natyrore, e cila përfaqëson sasinë totale të materialeve që përdoren direkt në ekonomi, është rreth 21,9 milionë ton, duke shënuar një rënie me 2,1 %, krahasuar me vitin 2018. Struktura e burimeve të brendshme natyrore, tregon që produktet “minerale jo metalike” zënë rreth 49 %, “biomasa” 35 %, “mineralet metalike” 10 % dhe “materialet e energjisë fosile” 6 % të materialeve gjithsej.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al