Anketa e Buxhetit të Njësive Ekonomike Familjare, 2019

Në vitin 2019, shpenzimet mesatare mujore për konsum për një NjEF, të përbërë mesatarisht nga 3,7 persona, janë 82.235 lekë. Totali i shpenzimeve për konsum është 63,5 miliardë lekë në muaj për 771.600 familje.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al