Statistikat e Transportit Hekurudhor, T2 - 2023

Gjatësia e rrjetit hekurudhor në shfrytëzim në vend është 204 km. Në shfrytëzim janë linjat hekurudhore: Kufi- Gjorm 93 km, Durrës – Elbasan 76 km, Fier-Vlorë 35 km.Transporti hekurudhor i mallrave kryhet në distanca 0-49 km dhe 50-150 km.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit Hekurudhor, T3 - 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al