Statistikat e Transportit Hekurudhor, T1 - 2023

Gjatësia e rrjetit hekurudhor në shfrytëzim në vend është 229 km. Në shfrytëzim janë linjat hekurudhore: Durrës – Elbasan 76 km, Gjorm - Kufi 93 km, Fier-Vlorë dhe Fier-Ballsh 60km. Transporti hekurudhor i mallrave kryhet në distanca 0-49 km dhe 50-150 km.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit Hekurudhor, T2 - 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al