Karakteristikat e mjeteve rrugore, Viti 2020

Në botimin “Karakteristikat e mjeteve rrugore”, jepet informacion mbi numrin e mjeteve rrugore që qarkullojnë në Republikën e Shqipërisë, të regjistruar me status “Aktiv” ose “Të çregjistruara përkohësisht” në Regjistrin Kombëtar Shqiptar të mjeteve rrugore. Në vitin 2020, numri gjithsej i mjeteve rrugore me status "aktiv" dhe “të çregjistruar përkohësisht” rezulton 676.811 mjete, nga 628.937 mjete të regjistruara deri në vitin 2019, duke u rritur me 7,6 %.

Publikimi i radhës
Karakteristikat e mjeteve rrugore, Viti 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al