Statistikat e transportit, Shtator 2019

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Shtator 2019 është 396 mijë tonë, duke u rritur 23,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al