Strukturat Akomoduese, T3- 2020

INSTAT, publikon me periodicitet tremujorë rezultatet e Anketës së Turizmit “Strukturat Akomoduese”. Anketa realizohet pranë hoteleve dhe strukturave akomoduese të ngjashme me to dhe ka si qëllim të masë ecurinë e treguesve statistikorë mbi ofertën akomoduese të turizmit shqiptar, që janë të rëndësishëm për të hartuar politika mbi zhvillimin e kapaciteteve të sektorit të turizmit.
Në tremujorin e tretë 2020 treguesit e shfrytëzimit të kapaciteteve të strukturave akomoduese, paraqiten si më poshtë:
- numri i vizitorëve gjithsej është ulur me 43,3 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2019;
- numri i netë qëndrimeve gjithsej është ulur me 44,9 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2019;
Numri i netë qëndrimeve për tremujorin e tretë 2020 ndjek të njëjtin trend me numrin e vizitorëve.

Publikimi i radhës
Strukturat Akomoduese, T4- 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al