Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Maj 2017

Publikimi i radhës
Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Qershor 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al