Turizmi

Turizmi ndërthur disa aktivitete si shërbime të turistëve, kafe-restorante, njësi tregtare me pakicë, qendra kulturore etj.

Qëllimi i të dhënave të hyrjeve dhe daljeve të shtetasve shqiptarë dhe të huaj sipas mënyrës së udhëtimit (me det, ajër, tokë dhe pikave kufitare) është matja e disa treguesëve statistikorë që lidhen me turizmin.

 

Raporti i Cilësisë
Publikimi i radhës
Lëvizjet e shtetasve, Gusht 2023

INSTAT publikon për herë të parë të dhënat e Anketës së Turizmit mbi “Strukturat Akomoduese”. Anketa kryhet pranë hoteleve dhe strukturave të ngjashme me to dhe ka si qëllim të masë ecurinë e treguesve statistikorë mbi ofertën akomoduese të turizmit shqiptar, që janë të rëndësishëm për të hartuar politika mbi  zhvillimin e kapaciteteve të sektorit të turizmit.

Raporti i Cilësisë
Publikimi i radhës
Strukturave Akomoduese, Gusht 2023

Kalendari

DataStatistikaPeriudha
25-09-2023 Lëvizjet e ShtetasveGusht 2023
19-10-2023 Anketa e Strukturave AkomodueseGusht 2023
25-10-2023 Lëvizjet e ShtetasveShtator 2023
20-11-2023 Anketa e Strukturave AkomodueseShtator 2023
27-11-2023 Lëvizjet e ShtetasveTetor 2023
19-12-2023 Anketa e Strukturave AkomodueseTetor 2023
20-12-2023 Turizmi në Shifra2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

Qëllimi i publikimit të hyrjeve dhe daljeve të shtetasve shqiptarë dhe të huaj sipas mënyrës së udhëtimit (me det, ajër, tokë dhe pikave kufitare) është matja e disa treguesve statistikor që lidhen me turizmin.

Përkufizime

Hyrjet: Përfshijnë të gjitha hyrjet e personave në pikat kufitare (me ajër, det dhe tokë).

Hyrjet janë një koncept që i referohet të gjitha mbërritjeve. Një person që viziton disa vende njëkohësisht gjatë një viti llogaritet çdo herë si një hyrje e re.

 

Daljet: Përfshijnë të gjitha daljet e personave nga pikat kufitare (me ajër, det dhe tokë).

Daljet masin fluksin e shtetasve që lënë vendin e referencës. Një person që lë vendin e referencës disa herë gjatë një viti llogaritet çdo herë si një dalje e re.

 

Vizitor: Për qëllime të statistikave të turizmit, termi “vizitor” nënkupton “një person që udhëton në një vend të ndryshëm nga vendi ku ai banon, për një periudhë më pak se 12 muaj dhe qëllimi kryesor i këtij udhëtimi në vendin e vizituar nuk është ai i një veprimtarie fitimprurëse”.

Qëllimi i udhëtimit të vizitorëve dhe turistëve përfshin vizita për:

Qëllime personale të cilat grupohen në:

 1. Pushime, vizitë tek të afërm etj.;
 2. Trajtim shëndetësor;
 3. Qëllime fetare;
 4. Udhëtarë tranzit.

Kategoria e biznesit përfshin të gjitha bizneset dhe aktivitetet profesionale jashtë ambientit të zakonshëm.

Burimi i të dhënave: Të dhënat janë administrative dhe sigurohen nga Ministria e Punëve të Brendshme (Policia e Shtetit, Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit).

Të dhënat janë paraprake dhe subjekt rishikimi të vazhdueshëm. Për më shumë referohuni: http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/cilësia-statistikore.aspx/  Politika e revizionimit statistikor.

 Diferencat statistikore midis hyrje-daljeve të shtetasve shqiptarë apo të huaj vijnë kryesisht nga:

 • Ligjit 71/2016 “Për Kontrollin Kufitar”, neni 17 “Lehtësimi i verifikimeve Kufitare”, ku gjatë sezonit turistik apo fluksit të shtuar, në momentet e hyrjeve të shtetasve në kufi, nuk regjistron shtetasit në hyrje;
 • Procedurat lehtësuese që aplikohen për banorët e zonave kufitare të cilët kalojnë kufirin për arsye të aktivitetit të tyre tregtar, kur kalojnë disa herë brenda ditës, nuk regjistrohen në hyrje;
 • Dy-shtetësia që zotërojnë një pjesë e mirë e shqiptarëve (kryesisht emigrantët) të cilët në momentin e kalimit të kufirit mund të deklarojnë shtetësi të ndryshme në dalje, nga ajo në hyrje.

Informacion mbi vrojtimin:

INSTAT llogarit dhe publikon treguesit mujor të statistikave të akomodimit që përbejnë ofertën turistike në vend.

Qëllimi i vrojtimit mbi strukturat akomoduese është të monitorojë aktivitetet turistike, të llogarisë treguesit statistikor mbi ofertën akomoduese të turizmit shqiptar, që janë të rëndësishëm për të përcakuar tendencën e zhvillimit të kapaciteve të sektorit të turizmit. Të dhënat mblidhen çdo muaj nëpërmjet pyetsorit “Anketa e Strukturave Akomoduese”.

Fusha e mbulimit

Në anketën e strukturave akomoduese përfshihen të gjitha strukturat akomoduese turistike nga Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve të vitit 2018. Strukturat akomoduese turistike klasifikohen dhe përshkruhen në grupe sipas klasifikimit NVE Rev. 2 si vijon:

55.10 Hotele dhe akomodime të ngjashme. Kjo klasë përfshin: hotele, resort hotelier (kompleks turistik), hotel suita / apartament, motele.

55.20 Akomodime për pushime dhe të tjera akomodime afatshkurtra. Kjo klasë përfshin: shtëpi pushimi për fëmijë dhe të tjerë, apartamente dhe shtëpi njëkatëshe për vizitorë, shtëpi pushimi familjare pa shërbim në dhomë, bujtina të rinjsh dhe streha malore.

55.30 Hapësirat për kampingje dhe për parqe, për çadra ose rulota argëtimi. Kjo klasë përfshin kampingje e parqe për çadra, automjete ose rulota për vizitorët me qëndrim të shkurtër.

Strukturat akomoduese dhe vizitorët e pa regjistruar nuk janë subjekt i këtij studimi.

Treguesit që mblidhen nga anketa përfshijnë:

 • Numri i vizitorëve rezident;
 • Numri i vizitorëve jo – rezident;
 • Netët e qëndrimit nga vizitorët rezident;
 • Netët e qëndrimit nga vizitorët jo – rezident;
 • Dhomat/kampet e zëna nga vizitorët rezident;
 • Dhomat/kampet e zëna nga vizitorët jo - rezident;
 • Numri i dhomave/kampeve gjithsej;
 • Numri i shtretërve gjithsej;

Mbledhja e këtyre treguesve dhe llogaritja e niveleve të kapacitetit dhe shfrytëzimit realizohen bazuar në Aneksin i “Oferta turistike-Statistikat e Akomodimit” të Rregullores së Bashkimit Evropian (EU) no. 692/2011.

 

Përkufizime:

Struktura akomoduese në statistikat e akomodimit përfshin të gjitha njësitë e akomodimit turistik që ofrojnë, si një shërbim të paguar (çmimi mund të subvencionohet pjesërisht ose plotësisht), shërbime akomodimi afatshkurtra ose qëndrimi të shkurtër.

Dhomë: njësia e përbërë nga një dhomë ose grupe dhomash të cilat janë të marra me qira nga vizitorët (turistët) si një e tërë (qira e pandashme).

Shtrat: përcaktohet nga numri i personave që mund të qëndrojnë gjatë natës në një shtrat, duke përjashtuar shtretërit ekstra të vendosur sipas kërkesës së vizitorit.

Vizitorë: është një person i cili qëndron të paktën një natë në hotel duke përfshirë edhe fëmijët.

Rezident: konsiderohet ai person që ka banuar në Shqipëri për më shumë se 12 muaj radhazi.

Jo-Rezident: konsiderohet ai person që nuk ka banuar në Shqipëri për më shumë se 12 muaj radhazi.

Netë qëndrimi: është çdo natë që një vizitor / turist (rezident ose jo-rezident) aktualisht shpenzon (fle apo qëndron) në një njësi akomodimi.

Norma neto e shfrytëzimit të shtretërve =    që mat përqindjen e shfrytëzimit të shtretërve për “Hotelet dhe akomodime të ngjashme”.

Norma neto e shfrytëzimit të dhomave =    që tregon përqindjen e shfrytëzimit të dhomave për “Hotelet dhe akomodime të ngjashme”.

Rajonet statistikore në nivelin 1, 2 dhe 3  përcaktohen sipas ndarjes territoriale NUTS II, i cili është një klasifikim i unifikuar dhe përdoret si bazë për  mbledhjen dhe përpunimin e Statistikave Rajonale Evropiane.  Informacioni më poshtë përfshin se cilat prefektura janë në rajonin e Veriut, Qendrës dhe Jugut.

Rajoni i Veriut: Dibër; Durrës; Kukës; Lezhë; Shkodër

Rajoni Qendër: Elbasan;Tiranë

Rajoni i Jugut: Berat; Fier; Gjirokastër; Korçë; Vlorë

Zonat bregdetare janë Njësi Administrative Vendore (LAU) që janë në kufi ose afër një vije bregdetare. Zonat bregdetare klasifikohen sipas dy kategorive të mëposhtme:

 • Zonat bregdetare: LAU që kufizohen me vijën bregdetare ose LAU që kanë të paktën 50% të sipërfaqes së tyre në një distancë prej 10 km nga vija bregdetare;
 • Zonat jo-bregdetare: LAU që nuk janë "zona bregdetare"; që nënkupton LAU që nuk kufizohen me vijen bregdetare dhe kanë më pak se 50% të sipërfaqes së tyre në një distancë prej 10 km nga vija bregdetare.