Tregtia me Pakicë, T1 - 2023

Indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë, i llogaritur mbi Indeksin e shitjeve në vlerë të deflatuar, arriti 113,9 në tremujorin e parë 2023. Ky indeks shënoi një rritje prej 4,7 %, krahasuar me tremujorin e parë 2022. Të përshtatura sezonalisht shitjet në volum janë rritur 0,9 %, krahasuar me tremujorin paraardhës.

Publikimi i radhës
Tregtia me Pakicë, T2 - 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al