Statistikat e Transportit, Gusht 2017

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Gusht 2017 është 300 mijë ton. Krahasuar me Gusht 2016, ky tregues është ulur me 9,3 %.

Në tetëmujorin e 2017, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 2.619 mijë ton, duke u rritur me 6,9 %, krahasuar me të njejtën periudhë të vitit 2016

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Shtator 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al