Statistikat e Transportit Hekurudhor, T3 - 2023

Gjatësia e rrjetit hekurudhor në shfrytëzim në vend është 204 km. Në shfrytëzim janë linjat hekurudhore: Kufi - Gjorm 93 km, Durrës - Elbasan 76 km, Fier - Vlorë 35 km.

Transporti hekurudhor i mallrave kryhet në distanca 0 - 49 km dhe 50 - 150 km.

Statistikat e Transportit hekurudhor, për tremujorin e tretë 2023, paraqiten si në vazhdim: Volumi i mallrave të transportuara me hekurudhë është 129 mijë ton, duke u ulur me 7,6 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2022.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit Hekurudhor, T4 - 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al