Statistikat e Transportit, Nëntor 2022

Statistikat e Transportit sipas llojeve, për muajin Nëntor 2022, paraqiten si në vazhdim:

Volumi i mallrave të transportuar me ajër është 205,2 ton, duke u rritur me 7,7 % në krahasim me Nëntor 2021.

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, është 269.8 mijë ton, duke u ulur me 28,0 %, krahasuar me Nëntor 2021.

Volumi i mallrave të transportuara me hekurudhë është 1.801 mijë ton-kilometër, duke u rritur me 30,2 %, krahasuar me Nëntor 2021.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Dhjetor 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al