Statistikat e Transportit, Dhjetor 2022

Statistikat e Transportit sipas llojeve, për muajin Dhjetor 2022, paraqiten si në vazhdim:

Volumi i mallrave të transportuar me ajër është 176,6 ton, duke u ulur me 11,7 % në krahasim me Dhjetor 2021.

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, është 309.1 mijë ton, duke u ulur me 17,4 %, krahasuar me Dhjetor 2021.

Volumi i mallrave të transportuara me hekurudhë është 1.739 mijë ton-kilometër, duke u rritur me 6,2 %, krahasuar me Dhjetor 2021.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Janar 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al