Statistikat e Transportit, Shkurt 2021

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Shkurt 2021 është 343,9 mijë ton, duke u ulur 4,4 %, krahasuar me Shkurt 2020.
Në dymujorin e vitit 2021, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 709,6 mijë ton, duke u rritur me 3,0 %, krahasuar me dymujorin e vitit 2020.
Në muajin Shkurt 2021, volumi i mallrave të transportuara me hekurudhë është 2.725 mijë ton-kilometër, duke u ulur me 7,7 %, krahasuar me Shkurt 2020.
Në dymujorin e vitit 2021, volumi i mallrave të transportuar me hekurudhë është 5.397 mijë ton-kilometër, duke u ulur me 10,7 %, krahasuar me dymujorin e vitit 2020.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Mars 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al