Statistikat e Transportit, Shtator 2020

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Shtator 2020 është 366 mijë ton, duke u ulur 7,7 %, krahasuar me Shtator 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al