Statistikat e transportit, Dhjetor 2019

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Dhjetor 2019 është 354 mijë ton, duke u rritur 5,9 %, krahasuar me Dhjetor 2018.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Janar 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al