Rezultatet finale të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, 2021

Anketa Strukturore pranë Ndërmarrjeve ka për qëllim të ofrojë informacion mbi strukturën ekonomike, financiare dhe karakteristikat kryesore të ndërmarrjeve të regjistruara në Regjistrin Statistikor të Ndërmarrjeve dhe që kanë qënë aktive në periudhën referuese Janar – Dhjetor 2021.

Publikimi i radhës
Rezultatet finale të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al