Statistika mbi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, 2020

Statistikat për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) bazuar në rezultatet e vrojtimit të Statistikave Strukturore, për vitin 2020, tregojnë se:

99,8 % të ndërmarrjeve aktive janë NVM, e njëjtë si në vitin 2019;

81,9 % e të punësuarve janë të punësuar në NVM nga 81,6 % që ishte në vitin 2019;

79,7 % të shitjeve neto realizohen nga NVM nga 78,9 % të realizuara në vitin 2019;

74,0 % të investimeve kryhen nga NVM nga 68,2 % të kryera në vitin 2019;

74,1 % e vlerës së shtuar realizohet nga NVM nga 72,4 % që ishte në vitin 2019

Publikimi i radhës
Statistika mbi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al