Statistika mbi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, 2019

Statistikat për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) bazuar në rezultatet e vrojtimit të Statistikave Strukturore, për vitin 2019, shprehin se:
99,8 % të ndërmarrjeve aktive e zënë NVM, në të njëjtën përqindje si në vitin 2018.
81,6 % e të punësuarve janë punësuar nga NVM nga 79,8 % që ishte në vitin 2018.
78,9 % të shitjeve neto realizohen nga NVM nga 77,4 % të realizuara në vitin 2018.
68,2 % të investimeve në vend kryhen nga NVM nga 70,6 % të kryera në vitin 2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al