Rezultate të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve Ekonomike, 2018

Në këtë publikim, statistikat janë paraqitur sipas aktivitetit ekonomik, të klasifikuara sipas Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike (NVE Rev.2) dhe madhësisë së ndërmarrjes, sipas numrit të të punësuarve, (1-4; 5-9; 10-49 dhe 50+ të punësuar).

Numri i ndërmarrjeve ekonomike aktive për vitin 2018 është 107.450 duke shënuar një rënie me 0,2 %, krahasuar me vitin 2017. Tregtia zë përqindjen më të lartë të numrit të ndërmarrjeve me 41,4 %.

Nga analiza e ndërmarrjeve sipas madhësisë rezulton se ndërmarrjet me 1-4 të punësuar mbizotërojnë me 87,5 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al