Statistikat Strukturore të Ndërmarrjeve Ekonomike

Statistikat strukturore të ndërmarrjeve mbulojnë aktivitetet Industri, Ndërtim, Tregti dhe Shërbime (me disa përjashtime), të paraqitura sipas Nomenklaturës se Veprimtarive Ekonomike, NVE Rev.2. Ato përshkruajnë strukturën ekonomiko-financiare të ndërmarrjeve në nivel vendi, sipas degëve të ekonomisë dhe sipas madhësisë së ndërmarrjeve.

Një numër i madh variablash sigurohen nëpërmjet kryerjes së vrojtimit vjetor strukturor pranë ndërmarrjeve (ASN) dhe janë të shprehura në vlerë monetare (ose numerike), si psh Numri i  të punësuarve.

Përcaktimi i prioriteteve bëhet në përputhje me  Rregulloren e Këshillit, (EC, Euratom) Nr. 58/97, 20 dhjetor 1996, e amenduar me Rregulloren e Këshillit Europian, Nr. 295/2008 lidhur me Statistikat Strukturore të Ndërmarrjeve.

Raporti i Cilësisë
Publikimi i radhës
Rezultatet Paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, 2024

Kalendari

Nuk ka evente në kalendar për këtë temë
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

Statistikat strukturore të ndërmarrjeve kanë si qëllim të tregojnë strukturën e ndërmarrjeve sipas aktiviteteve ekonomike. Treguesit paraqiten për aktivitetet ekonomike gjithsej. sipas degëve dhe sipas madhësisë së ndërmarrjeve. Statistikat përfshijnë gjithë ndërmarrjet që prodhojnë të mira e shërbime në Shqipëri. për të gjitha format legale (nuk përfshihen aktivitetet e bujqësisë. peshkimit . aktivitetet e ndërmjetësimit monetar dhe financiar. administrata publike dhe e mbrojtjes si edhe aktivitetet e organizatave ndërkombëtare). Popullsia është bazuar në ndërmarrjet të cilat sipas regjistrit statistikor janë aktive në dhjetor të vitit referues. Klasifikimi i ndërmarrjeve është bërë sipas Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike. NVE Rev.2. Të dhënat i përkasin periudhës vjetore kalendarike. Viti fiskal korrespondon me vitin kalendarik. Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas madhësisë është bërë sipas numrit të të punësuarve (matur si të punësuar me kohë të plotë). Për ndërmarrjet me 1-9 të punësuar është marrë mostër me zgjedhje për anketim. Ndërmarrjet me 10 e më shumë të punësuar janë anketuar tërësisht. Grumbullimi i të dhënave është kryer me intervistim të drejtpërdrejtë pranë ndërmarrjeve. Për më shumë informacion metodologjik referohuni link-ut:

http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-sh%C3%ABrbimet/statistikat-strukturore-t%C3%AB-nd%C3%ABrmarrjeve-ekonomike/ .

Rezultatet e statistikave strukturore të ndërmarrjeve në mënyrë që të jenë të përshtatshme me ato të vendeve evropiane. publikohen duke zbatuar rregulloret Komisionit Evropian:

  • Rregulloren e Komisionit Evropian Nr.1893/2006 mbi “Implementimin e Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike. NVE Rev.2 në Statistikat Strukturore të Ndërmarrjeve;
  • Rregulloren e BE-së 2019/2152 mbi statistikat evropiane të biznesit (rregullorja EBS);
  • Rregullen zbatuese 2020/1197 që përcakton specifikimet dhe marrëveshjet teknike (akti i përgjithshëm zbatues).

Rezultatet e Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve. 2021 publikohen sipas Nomenklaturës s Veprimtarisë Ekonomike Rev.2. Për më shumë informacion referohuni link-ut: http://www.instat.gov.al/al/dokumentimi/klasifikime-nomenklatura/

          Aktivitetet ekonomike

Struktura e NVE Rev.2

Aktivitetet ekonomike të përfshira në vrojtim

Seksioni

Përshkrimi

Të mirat

A

Bujqësi.pyje dhe peshkim

-

B

Industri nxjerrëse

C

Industri përpunuese

D

Energjia elektrike. furnizimi me gaz. avull dhe ajër i kondicionuar

E

Furnizimi me ujë.aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave. mbetjeve

F

Ndërtim

Shërbimet

G

Tregti me shumicë dhe pakicë. riparimi i automobilave dhe motoçikletave

I

Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit

H

Transport dhe magazinim

J

Informacioni dhe komunikacioni

K

Aktivitetet financiare dhe të sigurimit

-

L

Pasuritë e patundshme

M

Aktivitetet profesionale. shkencore dhe teknike

N

Shërbime administrative dhe mbështetëse

O

Administrimi publik dhe i mbrojtjes; sigurimi social i detyrueshëm

-

P

Arsimi

Q

Shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale

R

Art. argëtim dhe zbavitje

S

Aktivitete të tjera shërbimi

T

Shërbime në shtëpi

-

U

Aktivitete të organizatave ndërkombëtare

-

* Aktivitetet e Shërbimeve nga seksioni L në  S (përjashtuar S94) ) përfshihen në Shërbime të tjera .

 

Bazuar në rezultatet e Anketës Strukturore pranë Ndërmarrjeve publikohen për përdoruesit statistika mbi situatën e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM).

Bazuar në ligjin Nr. 43/2022, “Për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme”, ndërmarrjet klasifikohen në: mikrondërmarrje, ndërmarrje të vogla dhe ndërmarrje të mesme:

  1. Ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme(NMVM-të) janë tërësia e ndërmarrjeve në të cilat punësohen më pak se 250 persona dhe realizojnë një shifër afarizmi ose një bilanc total vjetor jo më të madh se 250 milionë lekë.
  2. Ndërmarrje e vogël konsiderohet një ndërmarrje me më pak se 50 persona të punësuar, e cila ka një shifër afarizmi ose bilanc total vjetor jo më të madh se 50 milionë lekë.
  3. Mikrondërmarrje konsiderohet një ndërmarrje me më pak se 10 persona të punësuar, e cila ka një shifër afarizmi ose bilanc total vjetor jo më të madh se 10 milionë lekë.
  4. Ndërmarrje e mesme konsiderohet një ndërmarrje me 50 persona të punësuar deri në 249 persona të punësuar, e cila ka një shifër afarizmi ose një bilanc total vjetor nga 50 milionë lekë deri në 250 milionë lekë

Për qëllime statistikore, në publikim, klasifikimi i ndërmarrjeve sipas madhësisë është bërë vetëm sipas numrit mesatar të të punësuarve gjithsej, si më poshtë:

  1. mikrondërmarrje: ndërmarrjet me 1 deri 9 të punësuar mesatar gjithsej;
  2. ndërmarrje të vogla: ndërmarrjet me 10 deri 49 të punësuar mesatar gjithsej;
  3. ndërmarrje të mesme: ndërmarrjet me 50 deri 249 të punësuar mesatar gjithsej.

Përkufizimet kryesore të treguesve bazë

Ndërmarrja është njësia më e vogël e kombinimit të njësisë legale me njësinë e prodhimit të produkteve ose shërbimeve e cila ka pavarësi në vendim-marrje. sidomos për përdorimin e burimeve të saj materiale e monetare. Një ndërmarrje mund të ushtrojë një ose disa aktivitete ekonomike.

Numri i të punësuarve përfshin të gjithë personat që punojnë në ndërmarrje përfshirë pronarët. të punësuarit me pagesë si dhe pjesëtarët e familjes të papaguar.

Shitjet neto përfshijnë shumat e faturuara për të gjithë aktivitetin e kryer nga njësia që vrojtohet për periudhën referuese dhe kjo korrespondon me vlerën e shitjes së mallrave dhe shërbimeve të tretëve. duke përjashtuar taksën mbi vlerën e shtuar. Ky variabël mund të gjendet në botimet e tjera me termat: shifra e afarizmit ose xhiro.

Investimet gjatë periudhës referuese përfaqësojnë vlerën e mallrave afatgjata të blera prej ndërmarrjeve ose të krijuara për llogari të vet me qëllim përdorimi për një periudhë jo më të vogël se 1 vit në procesin e prodhimit. përfshirë tokën.

             Tregues makroekonomikë 

Prodhimi është një aktivitet i ushtruar nën kontrollin dhe përgjegjësinë e një njësie institucionale (ndërmarrje) që kombinon burimet e fuqisë punëtore. kapitalit dhe lëndës së parë. për të prodhuar të mira dhe kryer shërbime.

Konsumi ndërmjetës përfaqëson vlerën e produkteve ose shërbimeve të transformuara ose plotësisht të konsumuara gjatë procesit të prodhimit. Përdorimi i aktiveve fikse të vëna në punë nuk përfshihet në vlerën e konsumit ndërmjetës.

Vlera e shtuar me çmime bazë llogaritet si diferencë e vlerës së prodhimit me konsumin ndërmjetës.