Strukturat Akomoduese, Shkurt 2023

Në muajin Shkurt 2023, treguesit e shfrytëzimit të kapaciteteve të strukturave akomoduese, paraqiten si më poshtë:

Numri i vizitorëve gjithsej është rritur me 27,2 %, në krahasim me Shkurt 2022. Të njëjtën ecuri ndjekin edhe dy treguesit e mëposhtëm:

numri i vizitorëve rezident është rritur me 5,0 %;

numri i vizitorëve jo-rezident është rritur me 66,2 %.

Numri i netë qëndrimeve gjithsej është rritur me 6,2 %, në krahasim me Shkurt 2022. Treguesit e tjerë paraqiten si më poshtë:

numri i netë qëndrimeve nga rezident ka rënë me 0,6 %;

numri i netë qëndrimeve nga jo-rezident është rritur me 12,8 %.

Publikimi i radhës
Strukturat Akomoduese, Mars 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al