Strukturat Akomoduese, Shkurt 2022

Në muajin Shkurt 2022, treguesit e shfrytëzimit të kapaciteteve të strukturave akomoduese, paraqiten si më poshtë:

Numri i vizitorëve gjithsej është rritur me 51,2 %, në krahasim me Shkurt 2021.Të njëjtën ecuri ndjekin edhe dy treguesit e mëposhtëm:

numri i vizitorëve rezident është rritur me 73,1 %;

numri i vizitorëve jo-rezident është rritur me 23,7 %;

Numri i netë qëndrimeve gjithsej është rritur me 86,4 %, në krahasim me Shkurt 2021. Të njëjtën ecuri ndjekin edhe dy treguesit e mëposhtëm:

numri i netë qëndrimeve nga rezident është rritur me 76,0 %;

numri i netë qëndrimeve nga jo-rezident është rritur me 97,9 %

Publikimi i radhës
Strukturat Akomoduese, Mars 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al