Statistikat Afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T4 - 2020

Treguesit tremujorë mbi prodhuesit e të mirave, të cilët përfshijnë aktivitetet ekonomike: Industri...

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al