Statistikat Afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T3 - 2019

Treguesit tremujorë mbi prodhuesit e të mirave, të cilët përfshijnë aktivitetet ekonomike: Industri (Industri Nxjerrëse dhe Industri Përpunuese); Energji elektrike, Gaz, Avull; Furnizimi me ujë, Trajtimi dhe Menaxhimi i mbetjeve; Ndërtim, në tremujorin e tretë 2019, paraqiten si më poshtë:

Industri

Indeksi i shitjeve neto në volum shënoi rritje 4,1 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë;

Indeksi i prodhimit në volum shënoi rritje 4,8 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë;

Indeksi i numrit të të punësuarve shënoi rritje 2,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë;

Indeksi i fondit të pagave shënoi rritje 7,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Publikimi i radhës
Statistikat Afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T4 - 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al