Statistikat Financiare

Statistikat fiskale hartohen nga Ministria e Financave me qëllimin kryesor dhënien e informacioneve periodike mbi ecurinë e të Ardhurave, Shpenzimeve, Deficitit, etj gjatë një periudhe fiskale të caktuar (mujore, tremujore, vjetore).

Statistikat Financiare:

http://www.financa.gov.al/al/raportime/thesari

Statistikat e Borxhit

http://www.financa.gov.al/al/raportime/borxhi

Statistikat e Buxhetin

http://www.financa.gov.al/al/raportime/buxheti

Programi Ekonomik dhe fiskal

http://www.financa.gov.al/al/raportime/programimi-ekonomiko-fiskal

Publikimet

http://www.instat.gov.al/media/360825/kalendari_i_botimeve_2017__ministria_e_finacave.pdf

Raporti i Cilësisë

Kalendari

Nuk ka evente në kalendar për këtë temë
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al