Llogaritë Vjetore sipas Sektorëve Institucionalë, 2020

Në vitin 2020, vlera e shtuar bruto arriti në 1.444.591 milionë lekë. Në vlerën e shtuar bruto, Sektori i Administratës Publike (S.13) shënoi rritje në terma nominalë me 0,21 %, duke rritur lehtësisht peshën që zë në vlerën e shtuar të ekonomisë nga 10,68 % në vitin 2019, në 11,15 % në vitin 2020.

Publikimi i radhës
Llogaritë Vjetore sipas Sektorëve Institucionalë, 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al