Llogaritë Vjetore sipas Sektorëve Institucionalë, 2018

Gjatë vitit 2018, vlera e shtuar bruto nominale u rrit me 5,69 %, krahasuarme vitin 2017. Kontributin më të lartë në këtë rritje e ka dhënë Sektori i Jo-Financiar (S.11) me 3,85 pikë përqindje, ndërsa kontributin më të ulët e ka dhënë Sektori Financiar (S.12) me -0,11 pikë përqindje.

Publikimi i radhës
Llogaritë Vjetore sipas Sektorëve Institucionalë, 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al