Prodhimi i Brendshëm Bruto sipas Rajoneve Statistikore në Shqipëri, 2021 (i korrigjuar)

* Tabela 5 - Aktivitete shkencore, profesionale dhe teknike

AL034 - Korçë është 1,6, jo 16

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al