Prodhimi i Brendshëm Bruto sipas Rajoneve Statistikore në Shqipëri, 2018

Në vitin 2018, sipas rajoneve statistikore në nivel 1 (Republika e Shqipërisë), PBB me çmime korente u vlerësua 1.635.715 milionë Lekë, duke shënuar një rritje në terma realë prej rreth 4,07 %, krahasuar me vitin 2017.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al