Produkti i Brendshëm Bruto, T2 - 2023

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e dytë të vitit 2023 vlerësohet me rritje prej 3,23 %, kundrejt tremujorit të dytë të vitit 2022.

Publikimi i radhës
Produkti i Brendshëm Bruto, T3- 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al