Produkti i Brendshëm Bruto, T3 - 2022

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e tretë të vitit 2022 vlerësohet me rritje prej 4,02 %, kundrejt tremujorit të tretë të vitit 2021.

Publikimi i radhës
Produkti i Brendshëm Bruto, T4 - 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al