Produkti i Brendshëm Bruto, Final 2020 - Gjysmë final 2021

Në vitin 2021, Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) shënoi një rritje në terma realë (në volum) prej 8,91 %, krahasuar me vitin 2020, pas një rritje prej -3,30 % në vitin 2020, krahasuar me vitin 2019.

Publikimi i radhës
Produkti i Brendshëm Bruto, Final 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al