Produkti i Brendshëm Bruto, T4 - 2021

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e katërt të vitit 2021 vlerësohet me rritje prej 5,52 %, kundrejt tremujorit të katërt të vitit 2020. Kontribut pozitiv kanë dhënë degët: Ndërtimi me +1,82 pikë përqindje, Tregti, Transport, Akomodim dhe Shërbim ushqimor me +1,03 pikë përqindje, Aktivitete të pasurive të paluajtshme me +0,73 pikë përqindje, Bujqësi, Pyje dhe Peshkim me +0,27 pikë përqindje, Administrata publike, Arsimi dhe Shëndetësia me +0,26 pikë përqindje, Informacioni dhe Komunikacioni me +0,19 pikë përqindje, Arte, argëtim dhe çlodhje; aktivitete të tjera shërbimi me +0,15 pikë përqindje, Aktivitete Financiare dhe të Sigurimit me +0,01 pikë përqindje,. Negativisht kontribuan aktivitetet: Aktivitete profesionale dhe Shërbime administrative me -0,29 pikë përqindje, Industri, Energji dhe Uji me -0,02 pikë përqindje. Taksat Neto mbi produktet kontribuan pozitivisht me +1,36 pikë përqindje.

Publikimi i radhës
Produkti i Brendshëm Bruto, T1 - 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al