Produkti i Brendshëm Bruto, T3 - 2021

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e tretë të vitit 2021 vlerësohet me rritje prej 6,99 %, kundrejt tremujorit të tretë të vitit 2020.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al