Produkti i Brendshëm Bruto, Final 2019 - Gjysmë final 2020

Në vitin 2020 ekonomia shqiptare shënoi një rritje në terma realë (në volum) prej -3,48 %, krahasuar me vitin 2019, pas një rritje prej +2,09 % në vitin 2019 krahasuar me vitin 2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al